Adresa udruženja:

Porodice Ribar 2, 71 000 Sarajevo


e-mail udruzenje.tehnickekulture.ks@gmail.com

Transakcijski račun: 3389 0022 0561 3364 UniCredit Bank

Predsjednik udruženja: Vahid Okić

Telefon: 061/423-357

okic_vahid@yahoo.com


e-mail aktiv.tehnickakultura@gmail.com

Predstavnik/rukovodilac aktiva: Edin Đedović

Telefon: 061/411-923

djedovic.e@gmail.com